May 21, 2019 ~ Shabbat BEHAR. M: NAWAH/SABA.

א

samfranco.com